இறைவனின் சாந்தியும், சமாதானமும் தங்கள் மீது என்றென்றும் நிலவட்டுமாக ''திருக்குர்ஆனைப் பொருளுணர்ந்து படியுங்கள்''

Tuesday, March 13, 2012

உம்ரா செய்யும் எளிய (அழகிய) முறை

mstw;w mUshsd;;> epfuw;w md;ghsd; my;yh`;t;tpd; jpUg;;ngauhy;;...

my;yh`;Tf;fhf `[;i[Ak;> ck;uhitAk; KOikg;gLj;Jq;fs;!
(my; Fu;Md; 2 : 196)

mfpyj;jpd; Neu; topf;FupajhfTk;> ghf;fpak; nghUe;jpajhfTk; kdpju;fSf;fhf mikf;fg;gl;l Kjy; Myak; gf;fh(vDk; kf;fh)tpy; cs;sjhFk;. mjpy; njspthd rhd;WfSk; kfhNk ,g;uh`PKk; cs;sd. mjpy; Eioe;jtu; mgak; ngw;wtuhthu;.

me;j Myaj;jpy; my;yh`;Tf;fhf `[; nra;tJ> nrd;W tu rf;jp ngw;w kdpju;fSf;Ff; flik. ahNuDk; (Vf ,iwtid) kWj;jhy; my;yh`; mfpyj;jhiu tpl;Lk; Njitaw;wtd;.
(my; Fu;Md; 3 : 96> 97)

`[;> ck;uhtpd; mtrpaj;ijAk; rpwg;GfisAk; jhq;fs; mwpe;jpUg;gPu;fs;. gzk; kw;Wk; clyhy; ehk; nra;Ak; jpahfk; my;yh`;tplj;jpy; Vw;Wf; nfhs;sg;gl Ntz;Lkhdhy; ,g;Gdpj topghl;il Fu;Md; kw;Wk; egp top Kiwg;gb epiwNtw;w Ntz;Lk;. vdNt `[;> ck;uhtpd; Kiwfis vspjhfTk; RUf;fkhfTk; ,jpy; $wpAs;Nshk;. ,jidg; gbj;Jg; gad;ngw Ntz;LfpNwhk;. my;yh`; ek; midj;J tzf;fq;fisAk; Vw;Wf; nfhs;thdhf!

ck;uh nra;Ak; Kiw

1   vy;iyapypUe;J ,`;uhk; mzpe;J nfhs;sNtz;Lk;.
2    jth/g; nra;a Ntz;Lk;.
3    ]aP nra;a Ntz;Lk;.
4    nkhl;ilabf;f Ntz;Lk;.
5   ngz;fs; Mz; Jiz mjhtJ k`;uk; (kzKbf;f tpyf;fg;gl;ltu;fs;) ,y;yhky; `[;> ck;uh nra;tJ jLf;fg;gl;Ls;sJ.

,`;uhk; mzpAk; Kiw

,`;uhk; mzptjw;nfd vy;iyfs; cs;sd. me;j ,lk; te;jTld; Fspj;J ,`;uhk; Milia mzpe;J nfhs;sNtz;Lk;.

tpkhdj;jpy; tUgtu;fs; tpkhdj;jpy; VWtjw;F Kd;Ng Fspj;J ,`;uhk; Milia mzpe;J nfhs;sNtz;Lk;.

Mz;fSf;F ,`;uhKila Mil> ijf;fg;glhj ,U nts;is Jzpfs; MFk;. mjpy; xd;iw Ntl;biag;Nghy; cLj;jpf;nfhs;tJ> kw;nwhd;iw Nkdpapy; Nghu;j;jpf;nfhs;tJ.

,`;uhkpd;NghJ ngz;fs; jhk; tpUk;Gk; Milfis mzpe;J nfhs;syhk;. Mdhy; cliy rupahf kiwf;fhkNyh> moif ntspf;fhl;Lk; tpjkhfNth ,Uf;ff;$lhJ. NkYk; Kfj;ijAk; Kd;dq;iffisAk; kiwf;ff; $lhJ.

jy;gpa;ah

vy;iy te;jJk; ck;uhr; nra;gtu;> yg;igf;f ck;ujd; vd;W epa;aj; nrhy;yp ck;uhit Jtf;fptpl;L jy;gpa;ahit njhlh;e;J $wNtz;Lk;.

yg;igf;> my;yh`{k;k yg;igf;> yg;igf; yh\uPf yf yg;igf;> ,d;dy; `k;j td;dp/kj;j yf ty; Ky;f; yh\uPf yf;.

nghUs; : cd;Dila miog;ig Vw;W te;Njd;. my;yh`;! cd;Dila miog;ig Vw;W te;Njd;. cd;Dila miog;ig Vw;W te;Njd;. ,iz Jizaw;w cd;Dila miog;ig Vw;W te;Njd;. epr;rakhf Gfoidj;Jk; cdf;Nf cupj;jhFk;! NkYk; mUl;nfhilAk;> murhl;rpAk; cd;DilaNj! cdf;F vt;tpj ,iz Jizapy;iy.

jy;gpahit ,`;uhk; mzpe;jjpypUe;J f/ghtpw;Fs; EioAk; tiu nrhy;y Ntz;Lk;. Mz;fs; jy;gpahit rj;jkhfTk;> ngz;fs; nkJthfTk; $wNtz;Lk;. ,`;uhkpd; vy;iyf;F cl;gFjpapy; ,Ug;gtu;fs;> jhk; trpf;Fk; ,lj;jpypUe;Nj ,`;uhk; mzpe;J nfhs;s Ntz;Lk;.

1.       jpUkz xg;ge;jk; kw;Wk; mJ rk;ge;jkhd Ngr;Rf;fspy; <LgLtJ.
2.   kidtpAld; $LtJ. (clYwT nfhs;tJ).
3.   Ntl;ilahLtJ.
4.   clYf;Nfh> Milf;Nfh eWkzk; G+RtJ.
5.   jiyapy; glf;$ba njhg;gp> jiyg;ghif Nghd;wtw;iwf; nfhz;L jiyia kiwg;gJ.
6.   Kb> efk; ntl;LtJ.
7.   nfl;lthu;j;ijfs;> tPz; Ngr;Rf;fspy; <LgLtJ.
8.   ijf;fg;gl;l Mil kw;Wk; fhYiw mzptJ.

f/gj;Jy;yhit mile;jTld;...
gp];kpy;yh`p t];]yhJ t];]yhK myh u]_ypy;yh`; my;yh`Pk;k/g;j`; yP mGthg u`;kjpf

vd;W $wpa gpd;G jth/g; nra;a Muk;gpf;f Ntz;Lk; Muk;gpf;Fk; Kd; Njhspy; cs;s Jz;il tyg;Gw mf;Fspd; fPohf tpl;L ,lg;Gw Njhs; Nkyhf tpl Ntz;Lk;. tyJGw Njhs; G[k; jpwe;Jk;> ,lg;Gw Njhs; G[k; %bAk; ,Uf;f Ntz;Lk;.

jth/g; nra;Ak; Kiw

f/ghit VO Kiw Rw;WtJ xU jth/g; MFk;. f/ghtpy; `[;Uy; m];tj; vd;w fy;ypypUe;Njh my;yJ mjw;F Neuhf epd;Nwh Rw;w Muk;gpj;J kPz;Lk; mjid te;jiltJ xU Rw;whFk;.

gp];kpy;yh`p my;yh` mf;gu; vd;W $wp Rw;iw Muk;gpf;f Ntz;Lk;. xt;nthU Rw;W Kbe;jJk; (tha;g;G ,Ue;jhy;) `[;Uy; m];tj; fy;iy Kj;jkplNtz;Lk;. Kbatpy;iynadpy; mjid Nehf;fp tyJ ifia cau;j;jp my;yh` mf;gu; vd;W $wNtz;Lk;. `[;Uy; m];tj;ij Kj;jkplhtpl;lhy; jth/gpy; ve;jf; FiwAk; Vw;glhJ. vdNt `[Uy; m];tij Kj;jkpLtjw;fhf Nghl;bNghl;L gpwUf;Fj; Jd;gk; juyhfhJ.

Kjy; %d;W Rw;Wf;fspy; eilia neUf;fkhf itj;J Njhs;fis cYf;fp (tpiuthd eil Nghd;W) nry;yNtz;Lk;. (Kjy; %d;W Rw;Wfs; Kbe;jJk; tpUk;gpdhy; Njhs;fis kiwj;Jf;nfhs;syhk;) Vida ehd;F Rw;Wf;fis rhjhuzkhf ele;J nry;yNtz;Lk;. jth/gpd; NghJ ekf;F njupe;j jpf;u;> JM kw;Wk; ek; Njitfis Nfl;L tuyhk;. Fu;Mid Xjpf;nfhz;Lk; tuyhk;. Mdhy; Uf;Dy; akhdp kw;Wk; `[;uj; m];tj; Mfpa ,uz;Lf;Fk; ,ilg;gl;l J}uj;jpy;...

ug;gdh Mj;jpdh /gpj;Jd;ah `]djd; t/gpy; Mfpuj;jp t`]djd; tfpdh mjhgd;dhh;

nghUs; : 'vq;fs; ,iwth! ,t;TyfpYk; vq;fSf;F ed;ikia toq;Fthahf! kWikapYk; ed;ikia (toq;Fthahf!) euf NtjidapypUe;J vq;fisf; fhg;ghahf! vd;w JMit kl;Lk; Xj Ntz;Lk;. ,t;thwhf VO Rw;Wfs; Kbj;Jf;nfhz;L vl;lhtJ KiwAk; `[;uj; m];tj;ij Kj;jkpl Kbe;jhy; Kj;jkpl;Ltpl;L> Kbahtpl;lhy;

tj;j/fpJ} kpk;kfhkp ,g;wh`Pk K]y;yh`;

vd;W XjpathW kfhNk ,g;uh`Pkpw;F Neu; gpd;Nd epd;W njho Ntz;Lk;. mjhtJ ekf;Fk; f/gj;Jy;yhtpw;Fk; ,ilapy; kfhNk ,g;uh`Pk; ,Uf;FkhW njho Ntz;Lk;. ,e;j Kjy; uf;mj;jpy; my;`k;J R+uhtpw;F gpd; Fy; ahma;A`y; fhgp&d; -mj;jpahak; 109 IAk;> ,uz;lhtJ uf;mj;jpy; my;`k;J R+uhtpw;F gpd; Fy;`{ty;yh`{m`J (,/f;yh];) mj;jpahak; 112 IAk; Xj Ntz;Lk;.


,t;thwhf njhOifia Kbj;Jf;nfhz;L ]k; ]k; jz;zPiu mUe;j Ntz;Lk;. ,jd; gpd;du; ]aP (njhq;Nfhl;lk;) nra;tjw;fhf ]/gh thapy; topahf cs;Ns gpuNtrpf;f Ntz;Lk;.

]/gh thapy; topahf gpuNtrpf;Fk;NghJ...
,d;d];]/gh ty; kh;tj kpd; \M,upy;yh`;

nghUs; : ]/ghTk;> ku;thTk; my;yh`;tpd; rpd;dq;fs;.

vd;w kiwtrdj;ij Xjptpl;L ]/ghtpd; kPJ nfhQ;rk; cau;e;J fpg;yhit Kd;Nehf;fp my;yh`;it xUikgLj;jp

my;yh`{mf;gh; - my;yh`{mf;gh; - my;yh`{mf;gh;

yhapyh` ,y;yy;yh`; t`;j`{yh\upfy`{y`{y; Ky;F ty`{y; `k;J t`{t myh Fy;yp i\apd; fjPu;> yhapyh` ,y;yy;yh` t`;j`{> md;[(z)] t/j`;> td]u mg;j`;> t`[ky; m`;(z)]hg t`;j`;

vd;w jpf;iu Xj Ntz;Lk;. gpd;G ,U iffisAk; cau;j;jp ,ad;w msT gpuhu;j;jid nra;a Ntz;Lk;.

,t;thW Kk;Kiw nra;a Ntz;Lk;. gpd;G ]/gh kiyapypUe;J ,wq;fp ku;thit Nehf;fp elf;f Ntz;Lk;. ,ilapy; xU Fwpg;gpl;l ,lj;jpy; NkNy gr;ir epw tpsf;Ffis milfpd;w NghJ Mz;fs; tpiue;J nry;y Ntz;Lk;. ahUf;Fk; rpukj;ij Vw;gLj;j $lhJ. mLj;j gr;ir epw tpsf;Ffis mile;jTld; tpiuit epWj;jp elf;f Ntz;Lk;. ku;thit mile;jTld; rw;W cau;e;J epd;W f/ghit Kd;Ndhf;fp ,U iffisAk; Ve;jp yhapyh`... vd;w Kd;du; Xjpa JMit Kk;Kiw Xjptpl;L ]/ghit Nehf;fp elf;f Ntz;Lk;. ,ilapy; gr;ir epw tpsf;F te;jTld; tpiue;J nry;y Ntz;Lk;. mLj;j gr;ir epw tpsf;F te;jTld; tpiuit epWj;jp elf;f Ntz;Lk;. ,t;thwhf ]/ghtpy; Muk;gpj;J ku;thtpy; KbtJ xU Rw;W> ku;thtpy; Muk;gpj;J ]/ghtpy; KbtJ ,uz;lhtJ Rw;W> ,t;thwhf VohtJ Rw;W ku;thtpy; KbtilAk;. ]/gh> ku;th midj;J Rw;Wf;fspYk; ekf;F tpUg;gkhd JMf;fis Nfl;fNtz;Lk;. jpUkiw trdq;fisAk; Xjyhk;.

]aPia Kbj;Jf; nfhz;l gpd; Mz;fs; nkhl;ilapl;Lf; nfhz;Lk;> ngz;fs; jq;fs; jiyKbapypUe;J xU mq;Fyk; mstpw;F Fiwj;J nfhz;Lk; ,`;uhkpypUe;J tpLgl Ntz;Lk;.

(,`;uhkpypUe;J tpLgl)

nkhl;ilapl;Lf; nfhz;ltUf;F Kk;Kiw guf;fj; Ntz;b egp (]y;) mtu;fs; JM nra;Js;shu;fs;. nkhl;ilaplhky; Kbia Fiwj;J nfhz;ltUf;F xU Kiw kl;LNk JM nra;Js;shu;fs;. vdNt Mz;fs; nkhl;ilapl;L ,`;uhkpypUe;J tpLgLtNj rpwe;jjhFk;.

,j;Jld; cq;fs; ck;uh ,dpNj epiwT ngWfpwJ (,d;\h my;yh`;)

ed;wp rNfh.`kPj;

No comments:

Post a Comment